Navigácia

Projekty školy

.

PROJEKTY PRE ŽIAKOV

Školy, ktoré menia svet

Naša škola sa stala súčasťou projeku Školy, ktoré menia svet - znamená to, že sa stávame súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapája ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdeláva v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.

 

JA SLOVENSKO –  Základy podnikania

-      projekt finančnej gramotnosti pre žiakov piateho a šiesteho ročníka

                                                                                                                                     zodp. ved. – Mgr. Ingrid Surová

Postcrossing – výmena pohľadníc so zahraničím predmet (ANJ)

                                                                                                                               zodp. ved. – Mgr. Ingrid Surová

 

E-twinningmedzinárodná spolupráca škôl

 • Projekt zameraný na výmenu skúseností a vedomostí škôl na medzinárodnej úrovni
 • Možnosť zapojenia do dlhodobých i krátkodobých projektov na portály
 • Momentálne je naša škola zapojená do projektu s názvom Writethestory, kde spolupracujeme z troma školami zo zahraničia.
 • Úlohou žiakov je napísať príbeh, no nie celý – žiaci postupne píšu začiatok príbehu, ku ktorému druhá škola napíše jadro a tretia škola koniec , v druhom kole napíšu naši žiaci jadro na začatý príbeh a v treťom kole napíšu koniec príbehu. Zo vzniknutých príbehov bude vyhotovená brožúrka.(predmet ANJ)
 • http://www.etwinning.sk/
 • Cieľom je zvyšovanie a zdokonaľovanie písania, čítania a hovorenia v ANJ

                                                                                                                                     zodp. ved. – Mgr. Ingrid Surová

 

Jazykové vzdelávanie – Môj slovník z reality

 • úlohou žiakov je vytvoriť cudzojazyčný slovník podľa zadania - http://mszr.webnode.sk/
 • cieľom je rozvoj slovnej zásoby na hodinách ANJ

                                                                                                               

zodp. ved. – Mgr. Ingrid Surová

 

Projekt Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme”.

 • Cieľom projektu je vzdelávanie detí 1.- 3. ročníka základných škôl v oblasti zdravých stravovacích návykov a dôležitosti džúsov a ovocno-zeleninových pyré, a tiež ovocia a zeleniny v každodennej strave.
 • Učitelia základných škôl v rámci projektu realizujú s deťmi vzdelávacie aktivity, využívajúc materiály, pripravené v spolupráci s odborníkmi – MUDr. Petrom Minárikom, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave a PhDr. Gabrielou Herényiovou, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Každá trieda, ktorá sa zúčastní projektu a zrealizuje jeho ciele, sa bude môcť zúčastniť Umeleckej súťaže.
 • Je možné vyhrať atraktívne ceny pre školy, žiakov víťazných tried a ich koordinujúcich učiteľov.
 • Každá trieda po ukončení projektu obdrží certifikát potvrdzujúci účasť na projekte (v elektronickej forme).
 • V našej škole je zapojená trieda 3.A
 • http://sk.dzusyapyre.eu/o-projekte-2/

                                                                                                                        

Zodp. ved. Mgr. Erika Huttová

 

Projekt - Čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl

 • kampaň na podporu čítania sa v tomto roku nesie v znamení hesla „Myslenie je pohyb“, zameranie súťaže je prepojené so športom a čítanie kníh je každý mesiac zadané na určitú tému, ktorú musia žiaci následne spracovať podľa pokynov
 • http://www.minedu.sk/citatelska-sutaz-pre-ziakov-zakladnych-skol/

                                                                                                                 

zodp. ved. Mgr. Janette Papíková

 

Ostatné projekty  pre žiakov budú priebežne dopĺňané.

 

Projekt – Hravo ži zdravo

                                                                                                                    

zodp. ved. Mgr. Dominika Majerčíková

 

 

SÚŤAŽE NA ŠKOLE

 • zber papiera
 • zber oleja
 • zber batérií
 • eko -  kresba
 • eko – báseň
 • zber plastových uzáverov
 • súťaž  o najzaujímavejší recyklovaný výrobok
 • súťaž o najkrajšiu tekvicu

zodp. ved. Mgr. Dominika Majerčíková

Mgr. Jana Šimončičová

 

 

 

 

PROJEKTY PRE ROZVOJ ŠKOLY Z NADÁCIÍ A GRANTOV

 

Raiffeisen Bank – gesto pre mesto

V mesiacoch November – December sme boli zapojení v projekte na podporu vybavenia školy. Žiadali sme o grant na obnovu knižnice, kde sme boli vybraný do hlasovania, no nezískali sme dostatok hlasov.

V mesiacoch Január- Február žiadame o grant na obnovu zelenej plochy v okolí školy pod názvom – Zelená trieda.

https://www.gestopremesto.sk/

                                                                                                                                

zodp. ved. Mgr. Ingrid Surová

 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola vyhlásená výzva  na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Na kvalitnom projekte usilovne pracujeme.

http://mpsr.sk/index.php?start&navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10953

                                                                                                                        

 

zodp. ved. Mgr. Ingrid Surová

 

Bolo vyhlásené druhé kolo grantového programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

Nadácia Tesco podporí 77 lokálnych projektov zameraných na zlepšenie prostredia v okolí (zlepšenie detských ihrísk, rozvíjanie športových aktivít pre deti v škôlke, skrášlenie verejného priestranstva v susedstve,...). Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať, je 1 300 €. Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017 – náš projekt bol vypracovaný a zaslaný.

http://mpsr.sk/index.php?start&navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10953

 

                                                                                                                                zodp. ved. Mgr. Ingrid Surová

 

Projekt vyhlásený MŠVVaŠ SR  - Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obdobie január 2017 až december 2017 - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí

http://mpsr.sk/index.php?start&navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10953

 

                                                                                                                                zodp.ved. Mgr. Ingrid Surová

 

Milí rodičia,

ak budú vo vašej firme vyhlásené zamestnanecké granty, budeme radi ak nás oslovíte a informujete  o nich. Môžete tak prispieť k skvalitneniu našej školy. Tešíme sa na spoluprácu.

                                                                                                             

 Koordinátor projektov – Mgr. Ingrid Surová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
  ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
 • sekretariát : +421 337781119
  riaditeľka školy : 0911360321
  zástupkyňa riaditeľky : +421 337781098
  kontakt do zborovne :+421 335583788
  školská jedáleň: +421911918044
  ŠKD: +421944869325

Fotogaléria