Navigácia

Pedikulóza

Opatrenia pri výskyte prenosného parazitného ochorenia - pedikulózy (zavšivenia)

 

 

 • Keď zistí rodič zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť zodpovednému pracovníkovi školského zariadenia (triedny učiteľ, riaditeľ), ktoré dieťa navštevuje.
 • Pri zistení výskytu vší u dieťaťa v škole, triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.
 • Triedny učiteľ, resp. vedenie školy okamžite telefonicky vyzve rodiča, aby si dieťa odviedol a odstránil zavšivenie. Preventívne všetci členovia rodiny by mali použiť prípravok proti všiam, zároveň je potrebné, aby doma vyčistili posteľnú bielizeň, odev, čiapky, predmety osobnej hygieny.
 • Triedny učiteľ oznámi rodičom všetkých prítomných žiakov výskyt pedikulózy v kolektíve a následne ich vyzve k dôkladnej prehliadke vlasov u dieťaťa ako aj o včasnom aplikovaní dezinfekčných prostriedkov. Zároveň upozorní rodičov na dôslednú dezinfekciu čiapok a šálov.
 • Riaditeľ školy nadiktuje všetkým žiakom  prostredníctvom školského rozhlasu oznam pre všetkých rodičov o výskyte vší na škole. Oznam dajú žiaci rodičom podpísať, triedny učiteľ skontroluje.
 • V škole sa čiapky a šály uložia do lavice, príp. do PVC tašiek, nenechajú sa na vešiaku s kabátmi.
 • Zásadné je zabezpečenie primeranej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny.
 • V prípade výskytu vší je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie, ktorú je potrebné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy a rodiny. Použitie šampónu je nutné po 14 dňoch opakovať v celom kolektíve aj v rodine.
 • Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie, t.j. nesmie navštevovať v čase liečenia kolektívne zariadenie.
 • O liečbe zo zavšivenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až po predložení lekárskej správy o ukončení  liečenia na pedikulózu.
 • Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca žiaka.
 • O potrebných základných krokoch v prípade zavšivenia sú rodičia informovaní aj prostredníctvom internetovej stránky školy.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
  ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
 • sekretariát : +421 337781119
  riaditeľka školy : 0911360321
  zástupkyňa riaditeľky : +421 337781098
  kontakt do zborovne :+421 335583788
  školská jedáleň: +421911918044
  ŠKD: +421944869325

Fotogaléria